POKAŻ / UKRYJ
Kontakt: Telefon: 662 087 475 lub (12) 384 82 78   Fax: 12 684 11 95   Email: kontakt@grupafarmed.pl
Kontakt:
Telefon: 801 00 60 70
  Fax: 12 666 378 182
  Email: kontakt@grupafarmed.pl

Informacja dla klientów i podmiotów współpracujących

1. FAR-MED POŁEĆ Sp. J. jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

2. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.
Kontakt z IOD: e-mail: inspektor-ochrony-danych@prokonto.pl lub listownie pod
adresem: ul. Śliwkowa 4, 31-982 Kraków.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług zgodnie z zawartą
umową.

4. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO):
 osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy
 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem
sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony
danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

5. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa

6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, firmy windykacyjne, banki,
operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące
korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres
 dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia
obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres
obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów
podatkowych lub rachunkowych); dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych napodstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia
sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do
czasu jej odwołania.

8. FAR-MED POŁEĆ Sp. J. nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Posada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem), wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymogów ustawowych jest. 
obowiązkowe a w pozostałym jest dobrowolne.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany profilowane.